VEDTÆGTER FOR OK-VARDE.

 

§ 1 - Hjemsted.

Omsorgsklubben OK-Varde er en selvejende institution med hjemsted i Varde kommune.

 

§ 2 - Formål.

OK-Varde har på et upolitisk grundlag og inden for den sociale lovgivnings rammer til formål at arbejde for at bidrage til så gode forhold som muligt for pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere.

 

§ 3 - Bestyrelse.

Bestyrelsen for OK-Varde består af 5- 7 medlemmer plus 2 suppleanter, 2 revisorer og 1 revisor suppleant.

Bestyrelsen varetager klubbens overordnede ledelse. Medlemmerne vælges for 2 år

med 4(3) på valg i lige og 3(2) på valg i ulige år. Suppleanter og revisorer vælges for 1 år.

Genvalg kan finde sted.

 

§ 4 - Valg

 Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen sker ved skriftlig afstemning.

 

§ 5 – Generalforsamling.

 

Generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar.

Indvarslingen sker i programmet for den kommende sæson og på hjemmesiden, med følgende dagsorden:

 

1. Valg af dirigent

2. Valg af 2 stemmetællere

3. Bestyrelsens beretning

4. Fremlæggelse af regnskab

5. Budget / fastsættelse af kontingent

6. Indkomne forslag ( forslag skal være indleveret senest 10 dage før generalforsamlingen)

7. Valg:

    a. Valg af 3(2) ell. 4(3) bestyrelsesmedlemmer

        på valg er: -------  modtager  ell. Ikke genvalg  osv.

    b. Valg af 2 suppleanter, afg.: --------- --------, osv.

    c. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant afg. : ----- -----

8. Eventuelt

 

Forslag skal være modtaget af  formanden,  senest 10 dage før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindeligt stemmeflertal.

 

§ 6 – Ekstraordinær Generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis mindst 30% af medlemmerne eller mindst 3 af bestyrelsens medlemmer fremsætter et begrundet ønske herom.

Den ekstraordinære generalforsamling skal så afholdes senest 2 uger efter der er fremsat ønske herom, og denne er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

 

§ 7- Konstituering.

På bestyrelsens først kommende møde konstituerer bestyrelsen sin formand, næstformand, sekretær og kasserer samt fastsætter sin forretningsorden. Konstitueringen offentliggøres på klubbens hjemmeside.

 

§ 8 - Bestyrelsens opgaver.

Bestyrelsen varetager samtlige klubbens administrative og økonomiske anliggender under hensyntagen til klubbens formål og de til enhver tid gældende vedtægter for klubbens ledelse og drift.

Bestyrelsen kan vælge at uddelegere en del af sit arbejde ved nedsættelse af udvalg, der hver ledes af en af bestyrelsen godkendt udvalgsformand.

 

§ 9 - Bestyrelsesmøder.

Bestyrelsesmøde afholdes så ofte formanden finder det nødvendigt, dog mindst fire gange årligt, eller når mindst 3 af bestyrelsesmedlemmerne anmoder herom.

Ved afstemninger i bestyrelsen træffes beslutningerne ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 af bestyrelsen er til stede.

 

§ 10 - Økonomi og revision.

Klubbens regnskabsår følger kalenderåret, og regnskabet skal forelægges bestyrelsen til godkendelse og underskrift inden udgangen af februar måned.

 

Regnskabet skal revideres af to valgte revisorer og fremsendes derefter og senest ½ år efter regnskabsårets udløb til Landsorganisationen.

 

§ 11 - Tegningsregler og hæftelse.

Klubben tegnes af bestyrelsens formand eller under dennes fravær af næstformanden og et bestyrelsesmedlem i forening.

Bestyrelsen kan evt. meddele prokura.

Kun klubben som sådan hæfter for indgåede forpligtelser.

 

§ 12 - Landsorganisationen.

OK-Varde er en del af LANDSORGANISATIONEN OK-klubberne i Danmark og fungerer inden for de af denne besluttede vedtægter for den samlede organisations retningslinjer og virksomhed.

 

§ 13 - Vedtægtsændringer.

Ændringer af nærværende vedtægter skal vedtages på to, på hinanden følgende generalforsamlinger.

Ændringerne skal efterfølgende godkendes af LANDSORGANISATIONENS bestyrelse.

 

§ 14 - Opløsning.

Såfremt det måtte blive aktuelt at opløse OK-Varde, skal spørgsmålet forelægges og drøftes på en generalforsamling, og kan kun vedtages på to på hinanden følgende generalforsamlinger.

 

I tilfælde af OK-Vardes opløsning overføres klubbens økonomiske og eventuelle andre midler til LANDSORGANISATIONEN.

 

§ 15 - Ikrafttræden.  Disse vedtægter for OK- Varde er gældende fra den 17. februar 2015

Vedtaget på generalforsamlingen tirsdag den 17. februar 2015.

 

Dirigent: Leo Mogensen

 

Willy Vandborg                             Karen Marie Pedersen                   Ketty Vind

Hans Eskildsen                               Leo Mogensen