PRIVATLIVSPOLITIK FOR OK-KLUBBEN I  VARDE.

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.
 
Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.
 
Kontaktoplysninger på den dataansvarlige
OK-Klubben iVarde er dataansvarlige, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.
 
Kontaktoplysning:                OK Klubben in Varde
Kontaktperson:                    Laurits Jensen
Adresse:                              Lysningen 7C, 6800  Varde
CVR:                                    34 66 15 61
Telefon:                               2277 2638
Mail:                                    lysningen7@gmail.com
 
Behandling af personoplysninger
Vi behandler følgende personoplysninger:
 
Almindelige personoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato og e-mailadresser
Oplysninger om bestyrelsesmedlemmer
Almindelige personoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato og e-mailadresser på foreningens bestyrelse
 
Her indsamler vi oplysninger fra:
Medlemmerne selv
 
Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.
Formål med behandling af medlemsoplysninger:
Foreningens medlemshåndtering
Som led i foreningens aktiviteter herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning
 
Opfyldelse af lovkrav
Behandling med samtykke
 
Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser
I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede interesser som:
Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægter m.v., herunder i forhold til generalforsamling
Afholdelse af rejser
Samtykke
Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet overfor.
Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give besked om det.
 
Videregivelse af dine personoplysninger:
Vi videregiver ikke dine personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.
 
Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Vi har forskellige opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af en forening, som
Medlemmer:
Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysning til du melder dig ud af foreningen
Bestyrelsesmedlemmer:
Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier
Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysning til dit virke er ophørt.
 
Dine rettigheder
Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:
Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
Retten til indsigt i egne personoplysninger
Retten til berigtigelse
Retten til indsigt
Retten til sletning
Retten til begrænsning af behandling
Retten til dataportabilitet (udlevering af data i almindelig anvendt format)
Retten til indsigelse
Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.
Hvis du f.eks., henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtig som mulig.             Du kan altid indgive en klage til f.eks. Datatilsynet.
Revidering af privatpolitikken
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatpolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatpolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig hos bestyrelsen. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.